Hlavním posláním Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu je:

  • obhajovat oprávněné pracovněprávní, mzdové, sociální a profesní zájmy svých členů vůči státním orgánům a organizacím a zaměstnavatelům,
  • vytvářet důstojné pracovní a životní podmínky pro zaměstnance vědeckých ústavů a výzkumných pracovišť a přispívat k upevňování dobrých vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli,
  • dbát na dodržování zákonných práv zaměstnanců ústavů v oblasti právní, sociální a v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  • poskytovat právní pomoc a poradenství,
  • využívat finanční prostředky Svazu ve prospěch svých členů.

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu má 39 základních organizací a 1 303 členů, z toho 37 základních organizací působí v ústavech Akademie věd ČR.

 

Proč být členem Odborového svazu:

Ze solidarity
Jednou z nejvýznamnějších pravomocí odborů je právo na kolektivní vyjednávání. Výsledky vyjednávání se sice vztahují na všechny zaměstnance, ale jen členové základních organizací mohu uplatňovat svoje požadavky a potřeby při kolektivním vyjednávání a ovlivňovat tak pracovní a mzdové podmínky ve své instituci.

Kvůli informacím
Zástupci OSPVV jsou zváni na zasedání Akademického sněmu, Ekonomické rady AV ČR, Rady hospodářské a sociální dohody (Tripartity), Rady Českomoravské konfederace odborových svazů a k dalším jednáním vládních i nevládních orgánů. Členové svazu se spolupodílí na formulování stanovisek k legislativním normám.

Kvůli bezpečnosti
Svazová inspekce provádí kontrolu u zaměstnavatele, jak plní a zajišťuje úkoly na úseku BOZP v souladu s právními předpisy a poskytuje metodickou pomoc výborům ZO při uplatňování práva kontroly na úseku BOZP.
Svaz organizuje pravidelná školení pro členy výboru ZO i pracovníky institucí pověřené problematikou BOZP a vydává metodické materiály pro ZO s výkladem aktuálních změn zákonů a vyhlášek upravujících požadavky na BOZP.

Pro jistotu
Členové OSPVV mohou získat bezplatnou právní pomoc, včetně zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech se zaměstnavatelem.

Členům Podpůrného fondu může být při nezaviněné ztrátě zaměstnání a v dalších tíživých a výjimečných sociálních situacích vyplacena finanční podpora.

Pro peníze
Kolektivní smlouvy zajišťují zaměstnancům mimo jiné: specifikaci okruhu zaměstnanců, s nimiž nelze sjednat pracovní poměr na dobu určitou, dohodnutý růst průměrné mzdy, podmínky pro poskytování osobního příplatku a odměn, pravidla a podmínky výplaty platu a mzdy, zvýšené odstupné nad rámec stanovený zákoníkem práce, tvorbu a čerpání prostředků ze sociálních fondů, příp. z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Členové OSPVV se mohou zapojit do programu Odbory Plus, který umožňuje odborářům využívat bonusy, výhody a slevy.Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Politických vězňů 11
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Politických vězňů 1419/11
110 00 Praha 1
www.cmkos.cz